Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Podmínky ochrany osobních údajů

společnosti Systemia s. r. o.
se sídlem Smetanova 131, 250 82 Úvaly,
IČ 28513177, DIČ CZ28513177 zapsaná v obchodním rejstříku
pod spisovou značkou C 147064 u rejstříkového soudu v Praze.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Systemia s. r. o. se sídlem Smetanova 131, 250 82 Úvaly, IČ 28513177, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 147064 u rejstříkového soudu v Praze. (dále jen: „správce“).
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce
adresa: Smetanova 131, Úvaly, Česká republika
internetové stránky: www.tropiko.eu, www.tropiko.cz, www.tropiko.de, www.tropiko.at, www.tropiko.sk, www.tropiko.pl
telefon: +420 281864404
email: prodej@tropiko.cz, sale@tropiko.eu

Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, která je zájemcem nebo kupujícím (dále „zájemce“).
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (například jméno, lokační údaje).

Zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které mu zájemce poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.
Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení objednávky zájemce.
 • Zasílání obchodních sdělení a marketingové aktivity.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi zájemcem (kupujícím) a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Souhlas zájemce se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytuje zájemce svůj výslovný souhlas.

Správce uchovává osobní údaje:

 • Po dobu nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje.

Příjemci osobních údajů
Příjemci osobních údajů jsou osoby, které se podílejí na dodání zboží a služeb (dopravce), realizaci plateb, zajišťují provozování e-shopu a marketingové služby.
Správce nepředává osobní údaje do zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Práva zájemce
Za podmínek stanovených v GDPR má zájemce:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, a omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas písemně nebo elektronicky na adrese správce.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů
Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení dat a listin.
K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby správce.

Závěrečná ustanovení
Zájemce vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami objednáním zboží nebo služeb.